Top

Regulaminy


Regulaminy


 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE STADIONU W CZASIE  MECZU POLSKA - NIEMCY W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

 

 1. Wejście na teren Stadionu oznacza akceptację niniejszych zasad oraz obowiązujących przepisów prawa i wytycznych dotyczących organizacji imprezy masowej oraz przepisów nakładających ograniczenia związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 .
 2. Wejście na stadion oznacza akceptuje ryzyka ewentualnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną) wywołującego chorobę COVID-19 oraz zrzeczenie się ewentualnych roszczeń wobec Związku, wynikających z zachorowania.
 3. Wejście na teren Stadionu możliwe jest jedynie na podstawie dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Stadionu z oznaczeniem miejsca udostępnionego przez Związek.
 4. Dystrybucja dokumentów uprawniających do wejścia na teren Stadionu jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.
 1. Do chwili  zajęcia przypisanego miejsca, każda osoba wchodząca i  przebywająca na terenie Stadionu, zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Na polecenie służb porządkowych lub informacyjnych, maseczka winna być zdjęta, w szczególności w celu sprawdzenia tożsamości.
 2. Osoby nieposiadające założonej maseczki nie zostaną wpuszczone na teren Stadionu.
 1. Każda osoba wchodząca na teren Stadionu zobowiązana jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie Stadionu przez Związek.
 1. Wyjście ze Stadionu, po zakończonym meczu, będzie odbywać się według harmonogramu ogłoszonego przez spikera zawodów.
 2. Uczestnik meczu obowiązany jest stosować się do obowiązującego Regulaminu imprezy masowej – meczu piłki nożnej, Regulaminu Stadionu oraz poleceń służb porządkowych.

 

 

 

 

 

Regulamin sprzedaży biletów na mecze organizowane przez
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej

 

 • 1
 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad dystrybucji biletów na Mecze, zwane dalej Meczami, których organizatorem jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie - Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067732 (NIP 8131091154, REGON 001084335) zwanego dalej Organizatorem.
 2. Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet, kartę kibica, lub karnet na Mecz lub rundę rozgrywkową poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 • 2
 1. Bilety dystrybuowane na poszczególne mecze.
 2. Bilety zostały wprowadzone i obowiązują na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 (Dz. U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.).
 3. Warunkiem sprzedaży biletu jest podanie przez Kupującego następujące danych (imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Na bilecie wstępu na mecz lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz numer miejsca którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.
 4. Zakupiony bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy masowej jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 5. Bilet typu voucher, upoważnia do nieodpłatnego odbioru biletu lub karnetu w punktach kasowych wymienionych w § 3 ust. 1 b).
 6. Osoba poniżej 18 roku, ale posiadająca więcej niż 13 lat musi wskazać swojego opiekuna prawnego wraz z jego imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 7. Biletów nie sprzedaje się osobom:
 8. a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 9. b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
 10. c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy,
 11. d) na podstawie artykułu 15 ust. 3, pkt. 3 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.
 12. Po wejściu Nabywcy biletu lub karnetu na stadion na mecz objęty biletem i odnotowaniu tego przez system dostępowy stadionu, bilet lub karnet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam mecz.
 • 4
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji PZPN, ZPNu lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 1 zmian w programie Meczów, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu lub karnetu.
 • 5
 1. Osoba dokonując rezerwacji biletów i karnetów lub nabywając bilet, kartę kibica lub karnet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa
  w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji biletów lub karnetów, jak również Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, celem dokonania w/w czynności.
 4. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu lub karnetu uczestniczący na jego podstawie w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją,
  w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.
 5. Zakazana jest odsprzedaż biletów, voucherów lub karnetów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
 6. Organizator ostrzega, że kupno biletów, voucherów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.
 7. Organizator honorował będzie wyłącznie bilet, voucher lub karnet - oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.
 • 6
 1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy  bilety@podkarpackizpn.pl
 2. Warunki uczestnictwa w Meczach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym na stadionie przy ul. Hetmańskiej 69 w Rzeszowie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora https://bilety.podkarpackizpn.pl/Home/Regulationsw punktach sprzedaży karnetów oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2021 r.

   

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie, ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów,  KRS: 0000067732, NIP: 8131091154, numer REGON: 001084335
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych należy kontaktować z iod@kwiecienipartnerzy.com lub listownie na adres siedziby Administratora.
 • Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:
 1. wykonania umowy w celu nabycia biletu oraz możliwości uczestnictwa w meczach objętych zaproszeniem,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,  jako organizatorze imprez masowych, w szczególności monitoring stadionu podczas meczów,
 3. ewentualnego dochodzenia roszczeń ich identyfikowania oraz obrony przed nimi,
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
 1. zawarcie i wykonanie umowy (w celu nabycia biletu),
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wystawienie faktury),
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.
 • W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Administratorem, np. nabycia biletu, zaproszenia, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.
 • Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Administratorem na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
 • Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów trzecich będących kooperantami Administratora. Wszyscy procesorzy przekazywanych danych osobowych zostają zweryfikowani przez Administratora w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych oraz zobowiązani na podstawie stosownej umowy na używanie danych osobowych tylko i wyłącznie do celów wyznaczonych przez Administratora. Państwa dane są również przekazywane organom państwowym, które na mocy odrębnych przepisów są uprawnione do prowadzenia postępowań.
 • Jeśli uznają Państwo, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

 


REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej


Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych - meczów piłki nożnej:

Rozdział I Zakres obowiązywania § 1
1. Regulamin dotyczy imprez masowych - meczów piłki nożnej , organizowanych na terenie stadionu Miejskiego w Rzeszowie
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
a. sposób organizacji imprezy masowej,
b. obowiązki uczestników imprezy masowej;
c. warunki uczestnictwa w imprezie masowej;
d. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
e. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie
niezgodne z regulaminem

Rozdział II Sposób organizacji imprezy masowej – meczu piłki nożnej § 2
1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator imprezy.
2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową - mecze piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, imienne zaproszenia itp.) oraz, w przypadku wprowadzenia, imienne karty kibica, wydane zgodnie z właściwością przez Organizatora imprezy, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, bądź w uzgodnieniu z nim przez klub.
3. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania kart wstępu, o których mowa w ust. 2, uprawnione są osoby, które podczas zakupu okażą dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku wprowadzenia, posiadające imienną kartę kibica.
4. Dokumenty uprawniające do wejścia na teren imprezy masowej, są imienne i nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.
5. Przyjmowanie zorganizowanych grup kibiców gości odbywa się zgodnie z odrębnymi regulacjami Polskiego Związku Piłki Nożnej i/lub Ekstraklasy SA.

Rozdział III Obowiązki uczestnika imprezy masowej - meczu piłki nożnej § 3
1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
a. nie zakłócać porządku publicznego;
b. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;

2
a. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masową dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie, dokument tożsamości, oraz, w przypadku wydania, kartę kibica;
b. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową;
c. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
d. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora imprezy masowej (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
3. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu zawodów.

Rozdział IV Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej § 4
1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej osobie:
a. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;
b. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
c. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
d. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
f. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej .
2. Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się w szczególności:
a. używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
b. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
c. rzucania przedmiotami;

d. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora;
e. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
f. uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora;
g. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
h. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu.;
i. umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;
j. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
k. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych.
l. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
m. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej – meczu piłki nożnej:
a. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
c. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
d. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e. kasków oraz parasoli;
f. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
g. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
h. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
i. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
j. wskaźników laserowych;
k. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą 
Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu;
l. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników;
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer,  aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
6. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc,
urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy.
7. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z ust.
2-3 oraz ust.6 powyżej, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego
regulaminu.


Rozdział V Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej § 5
1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
a. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej;
c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e. korzystać z pomocy medycznej na imprezie;
f. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym lub służbom informacyjnym Organizatora.

2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej,
b. żądania od Organizatora zwrotu kosztów, za niewykorzystane bilety lub karty wstępu uprawniające do udziału w imprezie masowej na zasadach określonych przez Organizatora w odrębnych regulaminach,
c. składania skarg i wniosków.


Rozdział VI Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi zawodowej
§ 6
1. Poprzez zakup karty kibica, biletu, karnetu, wejście w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, jego spółki zależne bądź stowarzyszone kluby piłkarskie, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także do przekazywania tych danych innym podmiotom na zasadach i w zakresie wskazanym w w/w Ustawie.
2. Dane o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od daty ostatniego imprezy masowej – meczu piłki nożnej, w którym uczestnik brał udział.

Rozdział VII Przepisy końcowe
§ 7
1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być usunięte z terenu imprezy masowej.

3. Wobec sprawcy naruszenia regulaminu Organizator imprezy masowej będącej meczem piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego Organizatora. Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu zarządzającego rozgrywkami w
terminie i w trybie przez niego określonym.
4. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
5. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
6. W przypadku zatrzymania uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej przez służby informacyjne lub służby porządkowe Organizatora imprezy masowej, w związku ze złamaniem przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator imprezy masowej zastrzega sobie prawo tymczasowego zatrzymania i/lub zablokowania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę masową. Dokument taki zostanie uczestnikowi zwrócony i/lub odblokowany na jego wniosek, niezwłocznie w przypadku odstąpienia od nałożenia przez Organizatora kary zakazu klubowego, a w przypadku nałożenia takiej kary, w terminie 3 dni od dnia jej wykonania.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu z zastrzeżeniem, że zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora niezwłocznie po podjęciu informacji o konieczności jej dokonania
b. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu.
c. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody,
d. unieważnienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.