POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Podkarpacka Piłka Nożna Spółka z O.O. z siedzibą w Rzeszowie ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów, KRS 0000822735, NIP: 8133831827 numer REGON: 385263385,

 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych należy kontaktować z biuro@podkarpackapilka.com.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

 • Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. wykonania umowy sprzedaży biletu/karnetu oraz możliwości uczestnictwa w meczach objętych karnetem,

 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,  jako organizatorze imprez masowych, w szczególności monitoring stadionu podczas meczów,

 3. ewentualnego dochodzenia roszczeń ich identyfikowania oraz obrony przed nimi,

 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy,

 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wystawienie faktury),

 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

 • W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Administratorem tj. kupna biletu, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. 

 • Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Administratorem na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. 

 • Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów trzecich będących kooperantami Administratora. Wszyscy procesorzy przekazywanych danych osobowych zostają zweryfikowani przez Administratora w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych oraz zobowiązani na podstawie stosownej umowy na używanie danych osobowych tylko i wyłącznie do celów wyznaczonych przez Administratora. Państwa dane są również przekazywane organom państwowym, które na mocy odrębnych przepisów są uprawnione do prowadzenia postępowań.

 • Jeśli uznają Państwo, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.