REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

„Eliminacje MŚ w Futsalu Polska - Belgia”

Organizowanej w Hali Sportowo – widowiskowej w Mielcu przy ul. Solskiego 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie imprezy masowej odbywającej się na terenie Hali Sportowo – Widowiskowej  przy ul. Solskiego 1 , 39-300 Mielec  w trakcie trwania cyklu imprez masowych  pn. „Eliminacje MŚ w Futsalu Polska - Belgia” zwanej dalej „Imprezą masową”, organizowaną przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej   zwanego dalej „Organizatorem”, 

 2. Na terenie, na którym odbywa się impreza masowa, przebywają, powołane przez Organizatora, służby porządkowe i informacyjne Hektor Security Sp. z o.o. , którzy mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie imprezy masowej, zwani dalej „Służbą porządkową i informacyjną”. 

 3. Członkowie Służby porządkowej i informacyjnej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez Organizatora, który zawiera następujące informacje: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

 4. Prawo wstępu na imprezę masową mają osoby posiadające jeden z następujących dokumentów:

 1. ważny bilet wstępu, wydany przez Organizatora,

 2. zaproszenie dla gościa, wydane przez Organizatora,

 3. akredytację dla osób związanych z przygotowaniem imprezy masowej wydanym przez Organizatora, 

 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby. 

 2. Służby porządkowe i informacyjne podczas sprzedaży biletów wstępu na imprezę masową oraz przy wejściu na teren imprezy masowej, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren imprezy masowej lub dokonującej zakupu biletu, okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.

 3. Wstęp na imprezę masową osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej jeden z dokumentów uprawniających do wejścia na imprezę masową, o których mowa w pkt. 5, która, przed wejściem na imprezę masową, podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego dostępnego przy wejściu na imprezę masową. Postanowienie ma zastosowanie, o ile regulamin terenu, na którym odbywa się impreza masowa, nie określa wyższej granicy wieku dla wstępu na teren, na którym odbywa się impreza masowa. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.

 4. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu
  i regulaminu terenu, na którym odbywa się impreza masowa.

 5. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

 1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy masowej,

 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

 3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na którym odbywa się impreza masowa, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione, 

 4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się impreza masowa,
  a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym odbywa się impreza masowa,

 5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

 1. Czynności podejmowane przez Służby porządkowe i informacyjne, powinny być wykonywane
  w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby,
  w stosunku do której zostały podjęte.

 2. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia przez służby porządkowe odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

 3. Na terenie, na którym odbywa się impreza masowa zabrania się: 

 1. wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych (za wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 3,5% zakupionych w wyznaczonych punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie imprezy masowej), środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych, wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu,

 2. wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego, a także wykonywania fotografii, nagrywania dźwięku i filmowania, 

 3. prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,

 4. wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu” (np: pomieszczeń służbowych, elementów konstrukcji sceny,  pomieszczeń dla artystów, itp.),

 5. palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących, 

 6. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

 7. rzucania jakimikolwiek przedmiotami.

 1. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

 1. odmówienia wstępu na imprezę masową oraz uczestniczenia w nim:

 1.  osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,

 2. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 9 Regulaminu.

 3. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 4. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne wyroby, napoje, środki lub substancje, których posiadanie, zgodnie z Regulaminem jest zabronione,

 5. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 6. osobom nie posiadającym dokumentu lub identyfikatora określonego w pkt 4, 5 lub 6 Regulaminu,

 1. usunięcia z terenu, na którym odbywa się impreza masowa, osób o których mowa w ust. 1), 

 2. usunięcia z terenu, na którym odbywa się impreza masowa, osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się impreza masowa.

 1. Wszystkie osoby, które uczestniczą w imprezie masowej, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Na terenie, na którym odbywa się impreza masowa, mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.

 3. Na terenie, na którym odbywa się impreza masowa, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy masowej,
  a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

 4. Regulamin jest dostępny przy wejściach na teren imprezy masowej.