REGULAMIN SPRZEDAZY BILETÓW

NA MECZ FUTSALU POLSKA-BELGIA

W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2023 R

PRZEZ PODKARPACKĄ PIŁKE NOŻNA SP. Z O.O.
 

§ 1

 1. Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów na mecz futsalu Polska -Belgia , zwany dalej Meczem, który odbędzie się w dniu 6 października 2023 roku w hali MOSIR w Mielcu przy ul. Solskiego 1, którego współorganizatorem jest Podkarpacka Piłka Nożna Sp. zo.o., Al. Gen. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów. REGON 385263385 NIP 813 38 31 827 KRS 0000822735 zwana dalej Organizatorem.

 2. Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet na Mecz poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.


 

§ 2

 1. Warunkiem sprzedaży biletu na Mecz jest podanie przez Kupującego : imienia ,nazwiska, nr PESEL, a w razie gdy nie został nadany, rodzaju, serii i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dane te umieszcza się na bilecie wstępu na Mecz wraz z numerem miejsca, którego bilet dotyczy.

 2. Zakupiony bilet jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 3. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Meczu wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna posiadającego odrębny bilet.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.

 5. W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów system przydziału miejsc. Nabywca biletu zobowiązany jest do zajęcia miejsca zgodnie z oznaczeniem na bilecie.

 6. Biletów nie sprzedaje się osobom:

a)wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,

b)wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji.

7. Po wejściu Nabywcy biletu do hali sportowej na mecz objęty biletem i odnotowaniu tego przez system dostępowy hali, bilet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam mecz.

8. Ceny biletów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.

9. Cennik biletów na Mecz dostępny jest w zakładce Cennik.

§3

Bilety na Mecz można nabyć za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:

 1. Portal internetowy bilety.podkarpackizpn.pl

 2. Realizacja płatności w systemie sprzedaży on-line przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu PayU S.A. Sprzedaż on-line jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności systemu sprzedaży on-line jest wykorzystanie urządzenia komunikującego się z Internetem i  wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. Nabywca ma zakaz dostarczania treści bezprawnych. Złożenie zamówienia przez system sprzedaży on-line stanowi ofertę złożoną Organizatorowi przez Nabywcę. Umowa zostaje zawarta w chwili zakończenia zamówienia i zapłaty ceny. Transakcja nieopłacona skutkuje anulowaniem zamówienia. Warunki rozwiązywania umów określone są w § 4 pkt. 3. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w § 3 pkt .1.

 4. W aplikacji internetowej jednorazowo można nabyć nieograniczoną ilość biletów dla osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszyć liczbę sprzedawanych biletów podczas procesu zakupu biletu przez kibica dla osób trzecich.

 5. Reklamacje można składać mailowo pisząc na adres biuro@podkarpackapilka.com.pl
  Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od dnia ich złożenia.

 6. Bilety na wydarzenie dostarczane są drogą elektroniczną na adres e-mail użytkownika podany przy rejestracji, po pozytywnym zakończeniu procesu sprzedaży

§4

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za sprzedaż biletów. 

 2. Bilet można zwrócić do momentu rozpoczęcia Meczu. Do zwrotu biletu zakupionego w internecie niezbędne jest wypełnienie formularza, który można uzyskać po napisaniu maila na biuro@podkarpackapilka.com.pl

 3. Bilety nabyte przez portal internetowy bilety.podkarpackizpn.pl mogą zostać zwrócone jedynie za pomocą serwisu PayU po napisaniu maila na biuro@podkarpackapilka.com.pl


 

§5

 1. Osoba nabywając bilet, oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa
  w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.

 3. Osoba nabywająca bilet wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, celem dokonania w/w czynności. Organizator jest administratorem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i warunki ich ochrony znajdują się na stronie internetowej https://bilety.podkarpackizpn.pl/Home/Regulations pod tytułem: „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych”. Organizator stosuje zabezpieczenia transmisji danych kart płatniczych. 

 4. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu uczestniczący na jego podstawie w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją,w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.

 5. Zakazana jest odsprzedaż biletów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

 6. Organizator ostrzega, że kupno biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.

 7. Organizator honorował będzie wyłącznie bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.


 

§6

 1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów na Mecz należy kierować na adres mailowy  biuro@podkarpackapilka.com.pl

 2. Warunki uczestnictwa w Meczu określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym w Hali MOSiR w Mielcu przy ul. Solskiego 1.

 3. Spory pomiędzy Organizatorem, a Nabywcą mogą być rozstrzygane w formie polubownej m.in. za pośrednictwem Rzecznika Praw Konsumentów. 

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

 5. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……. września i obowiązuje do dnia 6 września 2023 r.